Leanbegreper


Her har vi definert alle de vanligste Leanbegrepene som vi anvender i kursene våre.

Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side:  1  2  3  4  5  (Neste)
  ALLE

4

4 F

Find Face Frame Form, fire begreper som beskriver Lean Strategi, fra boka med samme navn.


5

5 Hvorfor

Problemløsningsteknikk som innebærer å spørre hvorfor gjentatte ganger, for å komme forbi de åpenbare symptomene, helt til man finner rot-årsaken.5S

Hensikten med 5S er å sikre et trygt og effektivt arbeidsmiljø. Dette gjøres gjennom en metodikk som kalles 5S. De 5 S´ene er 5 Japanske ord. Ordene oversettes ofte med ordene "Sortere, Systematisere, Skinne, Standardiser, Sikre". En mer presis oversettelse er Rydde, Ordne, Rengjøre, Opprettholde og Sikre/lære.A

A3

A3 er et kommunikasjonsverktøy utviklet av Toyota der hensikten er å få all nødvendig informasjon inn på et ark for å hindre unødvendig prosa. Brukes ofte som en standardprosess for blant annet problemløsning, og kan kommunisere forslag, planer, strategier eller statusoversikt. AI

Kunstig intelligens.


Andon

"Andon" er det japanske ordet for papirlampe. I dag brukes det om en operatørs varsling ved feil, ofte som en lampe. Ofte er andon beskrevet som muligheten til å stoppe produksjonen men det er litt mer nyansert enn dette. Brukes som signalstyring med lamper. 


D

Deming

Opphavsmannen til læringshjulet PDSA.


F

Flyt

Produktet eller tjenesten produseres og flyttes direkte til neste steg i prosessen uten hindringer eller stans. 

For å vurdere flyten i en prosess kan det være nyttig å sjekke ut om forutsetninger for flyt er innfridd: 

 • Er forutgående aktivitet avsluttet?
 • Er nødvendig materiale/utstyr på plass når og der det skal brukes?
 • Er nødvendige hjelpemidler tilgjengelig?
 • Er rett/tilstrekkelig bemanning tilstede for å utføre aktiviteten?
 • Har du tilgang til nødvendig og rett informasjon?
 • Hvordan påvirker arealet aktiviteten foregår over flyten? For stort areal vil feks gi mye unødvendig bevegelse og mellomlagring. For liten plass vil kunne føre til at arbeidet går sakte.
 • Hvordan påvirker ytre forutsetninger prosessen? Dette kan være alt fra krav som er vedtatt utenfor virksomheten, til vær- og føreforhold.


G

Gemba

Det virkelige stedet eller det spesifikke stedet. Betyr vanligvis ”på gulvet” og andre steder hvor jobben blir gjort.

Med begrepet "go to gemba", mener vi at ledere må gå dit hvor jobben blir utført for å skaffe seg inngående kjennskap til prosessen og problemstillingene før de tar beslutninger. Gå og se med egne øyne og still spørsmål. H

Hoshin-kanri

"Hoshin-kanri hjelper oss med å kople de ulike verktøyene i Lean sammen med bedriftens mål og strategier som en helhet. Hoshin-kanri er en modell for å knytte sammen strategiske, taktiske og operative elementer i en organisasjon." 

Gunnar Andersson


J

Jidoka

Sitat fra Toyota Production system: "TPS-prinsippet om Jidoka integrerer kvalitetskontroll i hvert eneste steg i produksjonsprosessen. Jidoka sørger for at alle avvik blir synlige og rettet opp umiddelbart." "Jido" betyr autmatisering. Prinsippet i Jidoka er at ved feil så skal maskinen stanse. Jidoka kan da oversettes som automatisering med menneskelig touch. 


K

Kaizen

Kontinuerlig forbedring av en hel verdistrøm eller en individuell prosess for å skape mer verdi med mindre sløsing.Kanban

Oversettes ofte med tegn/kort, men betyr egentlig "se nøye på tavlen". Et visuelt system/signal som regulerer flyt ved å signalisere etterspørsel i en verdistrøm. Et hvert behov i en prosess har en kanban knyttet til seg med informasjon om mengde, type, leveringstid osv.Kata

"Kata" betyr mønster. I Lean anvender vi begrepet om en strukturert måte å bygge læring inn i daglig drift på. Ved å gjenta de samme spørsmålene hver gang så automatiseres læringsprosessen.


Kunde

Lean har et tydelig fokus på kundens behov, men hvem er kunden? Kunden kan være sluttkunden det vil si den som bruker produktet (forbruker) eller tjenesten (bruker/innbygger). Kunden kan og være overordnet oppdragsgiver som den norske stat for en del virksomheter. Store virksomheter har lange kjeder som leverer produkter og tjenester til hverandre, da snakker vi om internkunder. Alle disse inkluderes i kundebegrepet i Lean, men viktigst er å ha fokuset på sluttkundens behov og at alle ansatte forstår sin rolle i dette.


Kundebehov

Lean har et tydelig fokus på kundens behov, men hvem er kunden? Kunden kan være sluttkunden det vil si den som bruker produktet (forbruker) eller tjenesten (bruker/innbygger). Kunden kan og være overordnet oppdragsgiver som den norske stat for en del virksomheter. Store virksomheter har lange kjeder som leverer produkter og tjenester til hverandre, da snakker vi om internkunder. Alle disse inkluderes i kundebegrepet i Lean, men viktigst er å ha fokuset på sluttkundens behov og at alle ansatte forstår sin rolle i dette.


L

Lager

Materialer og informasjon som er tilstede mellom trinnene i en prosess.

Lager kan være både fysiske ting og digital informasjon, som feks ubesvarte e-post i en innboks.Ledetid

Total tid fra kunden bestiller til produktet er levertM

Muda

Sløsing – enhver aktivitet som forbruker ressurser men ikke skaper verdi for kunden.Mura

Arbeidsaktiviteter eller informasjon som varierer betydelig og gjør at operatører må forte seg for så å vente.Muri

Overbelastning av mennesker eller utstyrO

Omstilingstid

SMED (Single Minute Exchange of Die - Under 10 minutt på å bytte form). Øvelse på å få ned omstillingstid.


P

PDSA

Plan - Do - Study - Act - Læringshjulet (Kaizenhjulet) definert av Deming. Dette finnes også i versjonen Plan - Do – Check -  Act og på norsk som  Planlegg - Utfør - Kontroller - Korriger (PUKK). Skal man oversette Demings korrekt til norsk utifra dets egentlige betydning så blir det : Planlegge, Utføre, Lære, Agere.

Poka-Yoke

Japansk ord som direkte oversatt betyr "feilsikring". Metode som gir innebygd kvalitet for å hindre feil. Gjerne fysisk/digitalt laget slik at det ikke er praktisk mulig å gjøre feil.


Prosess

En prosess er en samling av prosesssteg (aktiviteter) som gjøres i en rekkefølge. 

Prosesskartlegging er å gi en oversikt over virksomhtens samlede prosesser og hvordan disse henger sammen.

Driftsprosesser er de som produser tjenester eller produkter som virksomheten gir/tilvirker. 

Støtteprosesser er øvrige prosesser som f.eks. vedlikehold, internkontroll, personal, lønn og IT.

Prosessanalyse er typisk å bryte prosessen ned i mindre aktiviteter, vise hvem som utfører de samt å vise sammenhengen mellom dem.


Pull

Produksjonskontroll der nedstrømsaksaviteter signaliserer sine behov l oppstrømsaktiviteter. Pull system er viktig for å få kontinuerlig flyt.Push

Push (Skyv) er motsetningen til Pull (trekk). Et sentralt prinsipp for å skape gode arbeidsprosesser er at vi skal starte arbeidet når det oppstår et behov. Vi skal trekke arbeidet til oss fra de før oss i rekka, ikke skyve arbeid i store bunker videre i prosessen. 


R

Rotårsaksanalyse

Leanverktøy som hjelper deg til å finne problets ulike grunnleggende årsaker. Anvendes for å kunne sette inn tiltak på årsak og ikke på virkning.


S

Skyv

Oversettelse av Push og motsetningen til Pull (Trekk). Et sentralt prinsipp for å skape gode arbeidsprosesser er at vi skal starte arbeidet når det oppstår et behov. Vi skal trekke arbeidet til oss fra de før oss i rekka, ikke skyve arbeid i store bunker videre i prosessen. 


Sløsing

Først og fremst er det viktig å vurdere om produktet eller tjenesten møter kundens behov.

Dernest er det viktig å identifisere de delene av en prosess som ikke tilfører produktet verdi. I produksjonsbedrfter er det vanlig å operere med åtte former for sløsing. TIM WOODS:

 • Transport (Transport)
 • Inventory (lager)
 • Motion (bevegelse)
 • Waiting (venting)
 • Over processing (overprosessering)
 • Over production (overproduksjon)
 • Defects (feil)
 • Skills (Manglende bruk av menneskelig talent)

I tillegg vil det for mange virksomheter være viktig å identifisere andre kilder til sløsing som handler mer om utnyttelsestap i individene, virksomheten og samfunnet:

 • Risiko
 • Misfornøyde leverandører/tvistesaker
 • Mistrivsel
 • Samfunnsfriksjon
 • Økologi
 • Uutnyttet kompetanse
 • Sen læring

SMED

SMED (Single Minute Exchange of Dice - Under 10 minutt på å bytte form). Øvelse på å få ned omstillingstid.


Standardisering

Beskriver den nåværende beste måten å gjennomføre en aktivitet slik at resultatet blir som forventet.


Støtteaktivitet

I en verdistrøm skiller vi mellom tre typer av aktiviteter; 

 • Verdiskapende (de som tilfører verdi, som endrer produktet mot en ferdigstillelse eller som øker innfrielse av kundens behov)
 • Støtteaktiviteter (nødvendig for å holde driften igang, men er i seg selv ikke verdiskapende)
 • Sløsing: Aktiviteter som ikke tilfører produktet eller tjenesten verdi som kunden/brukeren er villig til å betale for eller behøver. 
Aktiviteter som er nødvendige støtteaktiviteter kan være emballering, testing etc. Dette kan være nødvendig for å sikre kvaliteten ved produktet eller tjenesten, men bidrar i seg selv ikke til verdiskaping. 

Syklustid

Den tid det tar å fullføre en aktivitet i en prosess fra initiering til slutt. Tiden inkluderer verdiskapende og ikke verdiskapende arbeid.


T

Takttid

Den produksjonstid du har delt på antall etterspørsler. Har du 100 minutter og 2 etterspørsler så er takttid 50. Denne er med andre ord ikke basert på hva du kan klare, men på hva du må klare for å dekke etterspørsel.


Tavlemøter

Å anvende fysiske eller digitale tavler for å vise en oversikt over forbedringer, status og mål er et viktig leanverktøy. Å møtes foran en slik tavle er et tavlemøte.

Trekk

Oversettelse av Pull og motsetningen til Push (Skyv). Et sentralt prinsipp for å skape gode arbeidsprosesser er at vi skal starte arbeidet når det oppstår et behov. Vi skal trekke arbeidet til oss fra de før oss i rekka, ikke skyve arbeid i store bunker videre i prosessen. 


V

Verdi

Aktivitet som kunden er villig til å betale for, som endrer produktet, uten å tilføre feil.

Aktivitet som bidrar til å innfri kundens behov.


Verdiskapende tid

Den tid som produktet eller tjenesten tilføres verdi. Måles i absolutt tid og som prosentandel av gjennomløpstid.


Verdistrøm

En flyt av aktiviteter som produktet følger for å få tilført verdiVerdistrømanalyse

Øvelse som analyserer verdistrømmen i en prosess. Typisk så fastsettes den totale ledetiden fra ordre til leveranse i en slik analyse. Vi deler opp i følgende kategorier: Tid brukt på verdiskapende aktivitet, tid brukt på nødvendige støtteaktiviteter og tid som ikke tilfører verdi (sløsing). Andel verdiskapende tid i en analyse er ofte 0,5 til 5%. Det anvendes svømmebaner som plasserer den enkelte aktivitet hos den aktør /avdeling som utfører den.


Visualisering

Å anvende bilder, tavler, illustrasjoner og figurer kaller vi for tryllestøvet i Lean. Visualisering løser opp i mange utfordringer og forbedrer mange arbeidsprosesser.Side:  1  2  3  4  5  (Neste)
  ALLE